Privacyreglement

Privékliniek Arenborghoeve volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Daar kunt u bij ons dan ook van op aan.

Arenborghoeve Privacy Reglement

De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

Privacyreglement Privékliniek Arenborghoeve

Om er op toe te zien dat wij, Privékliniek de Arenborghoeve, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, is een privacyreglement opgesteld.

1)     Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)     Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld

b)     Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins

c)     Doeleinden zijn:

i)      Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht)

ii)    Gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg

iii)   Gebruik ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem

iv)    Andere doeleinden, mits vooraf met de cliënt/patiënt overeengekomen

 

2)     Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)     Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

i)      De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend

ii)    Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van medische zorg aan de cliënt/patiënt

iii)   Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen

iv)    Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt

b)     Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van volgende voorwaarden is voldaan:

i)      Verwerking geschiedt door de medewerkers van de Arenborghoeve voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de cliënt/patiënt noodzakelijk is

ii)    Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst

c)     Erfelijkheidsgegevens van de cliënt/patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende cliënt/ patiënt zelf, tenzij:

i)      Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert

ii)    De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek

 

 

Organisatie van de informatiebeveiliging

De Arenborghoeve heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat cliënt/patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

a)     Alle medewerkers die cliënt/patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van cliënt/patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe

b)     Cliënt/Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren

c)     Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden is protocollair vastgelegd. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk

d)     Cliënten/ Patiënten worden, indien gewenst, geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de kliniek

4)  Rechten van de cliënt/patiënt

a)     De cliënt/ patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b)     De cliënt/ patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt (zie modelbrief A). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van € 40,00.

c)     De cliënt/patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (zie modelbrief B).

d)     De cliënt/patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens (zie modelbrief C).

e)     Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

f)      Indien de cliënt/ patiënt van mening is dat dit reglement door de kliniek niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de kliniek; Graag schriftelijk wenden tot Arenborghoeve, Genrayweg 49, 5916NG Venlo

g)     Daar waar de cliënt/patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Privékliniek Arenborghoeve treedt in werking in 01-01-2013

Bel ons voor meer informatie op 077 320 8300.
Neem contact met ons op via de contactpagina.
Of vul het contactformulier in voor meer info of consult aanvraag
  • NEEM CONTACT MET ONS OP

    Heeft u vragen over de Arenborghoeve? Aarzel niet en mail ons!

    info@arenborghoeve.nl